Правила етичної поведінки державних службовців

27.02.18

Загальні вимоги до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог встановлюються Законом України «Про запобігання корупції», який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики.

На виконання абз. 1 ч. 2 ст. 37 вище згаданого Закону наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року №158 затверджено Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. При прийнятті на державну службу або на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з цими Загальними правилами і зобов’язана керуватися ними під час виконання службових обов’язків.

У відповідності із ст. 39 Закону України «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави, представляючи державу, діють виключно в її інтересах. Державні службовці не повинні допускати, у тому числі поза державною службою, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог. Поведінка державних службовців має забезпечувати довіру суспільства до державної служби. Державні службовці мають дбати про авторитет державної служби, а також про позитивну репутацію державних органів, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку. Особи уповноважені на виконання функцій держави мають шанувати народні звичаї і національні традиції, з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови. Одяг державних службовців повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

У відповідності із ст. 40 Закону України «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи, окрім виборних осіб та осіб, які обіймають політичні посади, зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

Вище згаданим Законом встановлено, що державні службовці діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання (ст. 41 Закону).

Згідно із 42 цього ж Закону, державні службовці сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань.

Державні службовці повинні використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України. Їм забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

У відповідності із ст. 43 Закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави, не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Державні службовці, незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону. Вони самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які державний службовець вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює (ст. 44 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Приходячи на державну службу, працівник робить свідомий вибір і погоджується на суворе обмеження як у публічній, так і у приватній діяльності. Проблема професійної етики державного службовця пов’язана з тим, що його діяльність має відповідати не тільки положенням Конституції і чинного законодавства, а й моральним принципам і нормам, тому безумовно державна служба нерозривно пов’язана з моральністю, етикою, моральним виглядом державного службовця.

Отже, професійна етика державних службовців – це безперервний процес етичного самовдосконалення, один із основних чинників протидії корупції. Її базовими принципами виступають служіння, законність, відповідальність, політична нейтральність і лояльність, чесність, прозорість і відкритість.

Тетяна Купріна - начальник Драбівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Черкаській області 

Повернутись

Зараз немає петицій на які триває збір підписів

Переглянути всі петиції »

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація